Mail:  hello@dukkeriget.dk

Handelsbetingelser

Alle produkter, workshops, forløb, forestillinger, kurser, ydelser og services udbydes af Jane Hyldgaard, CVR nr. 34283397, Signalet 34, 4100 Ringsted. 

Kontakt

hello@dukkeriget.dk 

Eller telefon: +45 20720892

Priser og betaling 

Alle priser er i danske kroner (DKK) 

Forestillinger, materialer, kurser, forløb og workshops betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende.

Uafvikling, ændring og aflysning 

Forestillinger, workshops, kurser, forløb afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forestillinger, workshops, kurser eller forløb skulle blive aflyst af DukkeRiget ved Jane Hyldgaard, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Eller dagen kan erstattet af en ny dato, efter nærmere aftale. Hvis forestillinger, workshops, kurser eller forløb rykkes på grund af COVID 19-restriktioner refunderes betalingen ikke. Køber tilbydes en anden ydelse, forestilling eller workshop for det samme beløb.

Tilmelding er bindende for køber. Hvis køber afbestiller sin deltagelse/sit køb inden otte dage før start, bliver køber faktureret et administrationsgebyr på 5 % af prisen plus moms. Hvis køber vil afbestille, når der er under otte dage til start, kan køber ikke længere få pengene retur. Dagen kan dog erstattes af en ny dato, efter aftale. 

Dukkeriget ved Jane Hyldgaard kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre elller dysfunktioneller mailadresser, så det er købers eget ansvar at sikre, at denne modtager mails fra DukkeRiget ved Jane Hyldgaard. Har køber problemer, kan køber altid kontakte Dukkeriget på mail: hallo@dukkeriget.dk  kunden modtager altid kvittering for sit køb. Det er købers eget ansvar at gemme kvitteringen. Ved ønske om brug af EAN nr. er køber selv ansvarlig for at give Dukkeriget besked.  

Rejseaktiviteter
For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder på Fyn og Jylland faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Fortrydelsesret for køber

Køber har 14 dages fortrydelsesret fra aftalens indgåelse, når køber handler med Dukkeriget ved Jane Hyldgaard. Meddelelsen skal gives på mail til: helle@dukkeriget.dk 

I meddelelsen skal køber gøre Dukkeriget tydeligt opmærksom på, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Køber kan også vælge, at benytte Dukkerigets standardfortrydelsesformular og sende den til hello@dukkeriget.dk  Formularen findes nederst på siden. 

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis køber ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan kunden give Dukkeriget sit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har køber givet sit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker kunden alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal kunden dog være opmærksom på, at Dukkeriget vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om køber har købt ydelser eller produkter, skal køber indenfor de 14 dage give Dukkeriget udtrykkelig meddelelse om, at køber ønsker at fortryde sit køb, på e-mail hello@dukkeriget.dk  Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til Dukkeriget inden 14 dage, og køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når Dukkeriget har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer Dukkeriget  uden unødig forsinkelse købers tilgodehavende.

Betalingsbetingelser vedrørende produkter

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der er 14 dages returret fra den dag, du har købt produktet. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på askov@nordcommunications.dk

På denne hjemmeside kan der benyttes Dankort, Visakort, American Express, MasterCard og i nogle tilfælde MobilePay som betalingsmiddel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Nana Askov gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Nana Askov indhenter navn, adresse samt mailadresse ved køb. Disse oplysninger videresælges ikke til 3. mand.

Rettigheder

Dukkeriget ved Jane Hyldgaard har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til forestillinger, workshops, kurser og forløb. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Dukkeriget ved Jane Hyldgaards virksomhed. Dukkeriget og Jane Hyldgaards navn må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Dukkeriget eller Jane Hyldgaards navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Dukkeriget og Jane Hyldgaard berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Dukkeriget og Jane Hyldgaard er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Dukkeriget Jane hyldgaard måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forestillinger, workshops, kurser, forløb, coaching og rådgivning, er begrænset til direkte skade og tab. Jane Hyldgaard skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Jane Hyldgaard har handlet simpelt uagtsomt. Jane Hyldgaards erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Jane hyldgaard kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

 

Ændringer af forretningsbetingelser

Dukkeriget ved Jane Hyldgaard har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer I gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk lov. Enhver uoverensstemmelse mellem Dukkeriget ved Jane Hyldgaard og køberen skal afgøres efter dansk ret. 

© 2022 Jane Hyldgaard. Alle rettigheder forbeholdes. Dukkeriget ved Jane Hyldgaard. Signalet 34, 4100 Ringsted. CVR. 34283397

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til [her indsættes købers navn, adresse og i givet fald EAN nr. og e-mail-adresse af køber]:

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

–  Bestilt den (*)/modtaget den (*)

–  Købers navn 

–  Købers adresse 

–  Købers underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

–   Dato